Missie

Stichting voor Christelijke Filosofie wil het christelijk-filosofische gedachtegoed doordenken, actualiseren en doorgeven.

We doen dit door middel van onderwijs en onderzoek aan universiteiten, lezingen, debatten en publicaties. Daarmee willen we bijdragen aan de vorming van huidige en toekomstige generaties hoger opgeleiden, met bijzondere aandacht voor studenten.

Met onze missie kiezen we voor een inhoudelijke profilering. We hebben namelijk een unieke inhoud: christelijke filosofie. Deze inhoud is bepalend voor onze identiteit en ons bestaansrecht.

Visie

Het christelijk-filosofische gedachtegoed vraagt voortdurend om actualisering, zowel in het doordenken als doorgeven ervan. Het doordenken van de inhoud is een noodzakelijke voorwaarde voor het doorgeven; we staan steeds voor nieuwe vragen in andere contexten. Zo blijft het gedachtegoed van betekenis, ook voor nieuwe generaties. Als de Stichting er niet zou zijn, zou deze inhoud niet worden doordacht, geactualiseerd en doorgegeven.

De meerwaarde van christelijke filosofie is veelzijdig. Een belangrijke kernnotie is de overtuiging dat ons denken altijd levensbeschouwelijk gekleurd is. We kunnen hiervoor putten uit een lange traditie van christelijk-filosofisch denken, met voor onze Stichting als belangrijk ankerpunt de reformatorische wijsbegeerte van met name Herman Dooyeweerd, Dirk Vollenhoven en hun opvolgers.

De laatste jaren houdt de stichting zich meer dan voorheen ook bezig met denkers uit de bredere traditie van de christelijke filosofie, zoals Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff en Charles Taylor.

Lees meer over onze organisatie.