Avondcolleges

3 april, 24 april, 22 mei en 5 juni 2024

Serie avondcolleges ‘Ontspannen samenleven: levensbeschouwelijke herbronning in de meritocratie’

In deze reeks avondcolleges doordenken we het ideaal van ‘ontspannen samenleven’ vanuit levensbeschouwelijk perspectief. De collegereeks is bedoeld voor professionals (of je nu in je eerste of vierde baan zit) die verlangen naar verdieping en bestaansverheldering.

Lees hier meer over de inhoud en opzet van de avondcolleges.

Deze reeks avondcolleges is een samenwerking tussen het Jan Luyken Instituut van de Christelijke Hogeschool Ede en Stichting voor Christelijke Filosofie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door fonds Kerk en Wereld.

Inhoudelijk programma

Avond 1 De overspannen samenleving: de meritocratie als existentieel probleem
Avond 2 Rust als het goede leven: lessen van Josef Pieper
Avond 3 Heilige ritmes: Abraham Joshua Heschel over de sabbat
Avond 4 De tijd ont-managen: een andere benadering van werktijd

Praktische informatie
Docent: dr. Robert van Putten, lector Bezieling & Professionaliteit
Format: Interactieve seminars (hoor/werkcollege)
Entreegeld: €95 voor 4 avonden, inclusief lesmateriaal
Locatie: Plompetorengracht 3, Utrecht.

Data: 3 april, 24 april, 22 mei en 5 juni 2024
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden. U kunt zich aanmelden t/m 20 maart 2024.

 

masterclass

15 november 2023- 20 maart 2024

Masterclass Christelijke Filosofie

Naast ons onderwijsaanbod op universiteiten, willen wij de verdieping van Christelijke Filosofie aanbieden aan alle geïnteresseerde studenten en daarom zijn wij gekomen tot het opzetten van Masterclasses in samenwerking met christelijke studentenverenigingen, in dit geval met ChOOse, het overkoepelende studentenorgaan in Enschede.

We zullen in Enschede, de plek waar prof. dr. Jan Hoogland de leerstoel bekleedt, deze masterclass aanbieden. We organiseren zes avonden over “Christelijke Filosofie” als breed onderwerp om kennis te maken met christelijke filosofie en gedachtegoed.

Data: Woensdagavonden 15 nov, 6 dec, 10 jan, 7 feb, 28 feb, 20 maart.
Tijd: 19.15-21.15
Plek: Universiteit Twente
Aanmelding: klik hier

Food ethics

4 september t/m 4 december 2023

Food, Philosophy and Culture

Food is more than a collection of nutrients. It connects people to each other and to nature. Having a meal together presupposes all kind of choices about land use, animal welfare, physical health, fair prices, social customs, and culture. Some people rely on industrial agriculture to achieve high yields and to feed a growing world population. Others focus more on organic agriculture and agroecology. They opt for healthy diets, vegetarian food, or local food movements. Over the centuries and around the world, different cultures and religious traditions have developed their own eating habits, each with their own specific obligations and prohibitions. This course gives you an introduction in the philosophy of food. Special attention will be paid to the idea of stewardship, which played an important role in the history of Western Christianity. Why is it that in the Western world food has become just a commodity? How can Christianity and other religious beliefs inspire us to relate to food in a new way?

After successful completion of this course students are expected to be able to:
– show knowledge about the main authors and about the most important approaches in the philosophy of food;
– understand how culture and worldview influence the production and consumption of food;
– formulate an elaborate and critical view on the various approaches that are discussed in the course;
– formulate an articulated and substantiated opinion on food practices, focusing on a specific topic.

Lecturer: Prof. dr. Jan van der Stoep
Activities: Lectures and group discussions
Credits: 3 EC
Where: Wageningen University and Research
Examination: Individual paper (100%).
Literature: Selected readings. Made available on Brightspace.

You can register through OSIRIS Student up to 13 August 2023.

moderne technologie

Periode 3 en 4 (2023-2024)

Cultuurfilosofie I: hedendaagse techniekfilosofie en IR-ethiek

Techniek roept in de samenleving zeer uiteenlopende reacties op. In het bijzonder de Corona crisis maakt dat er uitersten ontstaan: enerzijds een enorme waardering voor wetenschap en techniek en anderzijds een enorme onderwaardering van wetenschap en techniek en het geloof in complottheorieën.

Vroeger schreven techniekfilosofen meestal vrij kritisch over wetenschap en techniek. Wie wel eens iets van Heidegger of Ellul gelezen heeft, weet dat. Tegenwoordig zijn er techniekfilosofen, die weliswaar sterk beïnvloed worden door de filosofen van de vorige eeuw, maar toch een eigen geluid laten horen. Het gaat dan om thema’s als: in hoeverre is technologie cultuurgebonden, wat doet technologie met onze beleving van de werkelijkheid, wat doet de maatschappij met technologie en omgekeerd, hoeveel invloed heeft het denken in termen van technologie als brenger van een wereld zonder ziekten en ongemakken op ons vertrouwen op technologie? Hoe verhoudt dat zich tot vertrouwen op God? Hoe kijken christelijke denkers naar dit soort vragen? Hoe verhoudt het denken in termen van beheersing (“met z’n allen krijgen we het virus er onder”) zich tot het denken in termen van ontvankelijkheid en besef van menselijke beperkingen? Op dat soort vragen gaan we in bij dit vak.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries
Werkvormen: Werkcolleges
Credits: 3 ECTS
Waar: Technische Universiteit Delft
Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie
Literatuur: M.J. Verkerk, J. v.d. Stoep, J. Hoogland en M.J. de Vries, Philosophy of Technology: An Introduction for Technology and Business Students (New York, NY: Routledge, 2005).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.
Code: WM0371TU

Filosofie I

Semester 1 en 2 2023/2024

Filosofie I: techniek- en wetenschapsfilosofie

In dit vak worden grondbegrippen van de techniek behandeld aan de hand van uitgewerkte gevalstudies. Dit gebeurt aan de hand van het conceptueel kader van de reformatorische wijsbegeerte.

Studenten leren technische ontwikkelingen op een filosofische manier te analyseren vanuit een reformatorisch-wijsgerig kader.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries
Werkvormen: Werkcolleges
Credits: 3 ECTS
Waar: Technische Universiteit Delft
Wanneer: -wordt nog bekend gemaakt-
Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie
Literatuur: Het college wordt gegeven aan de hand van het boek “Denken, Ontwerpen, Maken” van Verkerk, Hoogland, van der Stoep en de Vries (uitgegeven bij Boom in Amsterdam).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.
Code: WM0361TU

Cultuurfilosofie

12 februari t/m 20 maart 2024

Cultuurfilosofie

In het vak Cultuurfilosofie worden diverse trends in de hedendaagse cultuur, zoals individualisering, globalisering en belevingscultuur gepresenteerd. In het bijzonder wordt ingegaan op het belang dat tegenwoordig wordt gehecht aan zingeving, authenticiteit en levenskunst. Parallel hieraan worden hoofdlijnen uit de geschiedenis van de westerse filosofie besproken met speciale aandacht voor een aantal ‘grote’ filosofen zoals Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en Levinas. De colleges hebben een inleidend karakter en lenen zich daarom goed voor een eerste kennismaking met filosofie.

Leerdoelen
De student:
1. kan diverse trends in de hedendaagse cultuur weergeven, herkennen en evalueren;
2. kan reflecteren op zingeving, authenticiteit en levenskunst in de huidige cultuur;
3. kan de hoofdlijnen van de geschiedenis van de westerse filosofie beschrijven;
4. kan enkele voor de theologie relevante centrale filosofische begrippen, denkkaders, probleemstellingen en zienswijzen omschrijven en interpreteren.

Docent: Prof. dr. Jan van der Stoep
Werkvormen: Hoor- en werkcolleges; zelf- en literatuurstudie; opdrachten
Studenten geven tijdens een college een voordracht over ‘zingeving, authenticiteit en levenskunst vanuit christelijk perspectief’ en houden leerwinstrapportages bij.
Credits: 5 ECTS
Waar: Theologische Universiteit Utrecht
Wanneer: Maandagen en woensdagen tussen 12 februari en 20 maart.
Toetsing: Kennistoets (schriftelijk tentamen) en Essay
Literatuur:

 • Brink, G. van den, Oriëntatie in de filosofie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2000).
 • Smith, James, K.A., You are what you love. The spiritual power of habit (Grand Rapids: Brazos Press, 2016), hoofdstuk 1 (p. 1-25).
 • Taylor, Ch., De malaise van de moderniteit (Kampen: Kok Agora, 1996), hoofdstuk III- V, p. 37-61.
 • Tongeren, P. van, Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst (Zoetermeer: Klement, 2012), hoofdstuk III en IV (p. 99-134 & 137 -178).
 • Verhaeghe, P., Identiteit (Amsterdam: De Bezige Bij, 2012), hoofdstuk 1 (p. 13-39).

Code: BT-CF1B

Ethiek

Periode 3 en 4 (vanaf 9 januari 2024)

Intercultural Perspectives: Moral Status of Animals and Humans

How do we value animal suffering? Is it generally allowed to eat meat, or must specific restrictions be observed? How do human beings and animals relate to each other? Is there a hierarchy between them? What to think about husbandry and the domestication of animals? Do humans have a specific role in creation or evolution? Or are they just living beings among other living beings? In this course, we explore how these questions are answered by people coming from different corners of the world, with different socio-cultural backgrounds and histories. First of all, different worldviews and philosophies are explored. We especially focus on similarities and differences between Asian, African, and Western worldviews. Secondly, we ask how philosophy, worldviews, cultures, and everyday thought relate to each other. Is philosophical thinking necessarily embedded in a specific worldview or can it also make universal claims? And what is the relationship between science and culture? Thirdly, there will be a dialogue between the various approaches. Is a deeper understanding possible about how in other cultural settings people value the status of animals? Can different approaches be combined, or are we dealing with conflicting perspectives? What can we learn from other worldview perspectives about our own interaction with animals? How self-evident or universal are our own views?

After successful completion of this course students are expected to be able to:
– show general knowledge about the role of animals in various cultural contexts;
– understand how science, philosophy, worldviews, and everyday thought are related to each other;
– reflect on intercultural dialogue on the relationship between animals and humans;
– formulate an articulated and substantiated opinion about the status of animals.

Lecturer: prof. dr. Jan van der Stoep and drs. LFP (Leon) Pijnenburg
Activities: lectures with discussion (including possible guest-lectures from outside, online); group work and assignments; reading of literature.
Credits: 3 ECTS
Where: Wageningen University
When: Tuesdays 17:20 – 18:50 ; first lecture on January 9th 2024
Examination: weekly assignments (75%); a 1000 words essay (25%).
Literature: selected readings (made available on Brightspace).
Course code: CPT55403

CFV

13 november 2023- 2 februari 2024 (periode B)

Christelijke Filosofie Vandaag

De aanmelding van dit vak verloopt via de Theologische Universiteit Utrecht. Kijk op hun website voor meer informatie over het vak en de aanmeldingsprocedure.

Docenten:

 • Jan van der Stoep
 • René van Woudenberg
 • Gerrit Glas
 • Renée van Riessen
 • Roel Kuiper
 • Ieke Haarsma

Credits: 5 of 7,5 EC
Waar: Theologische Universiteit Kampen|Utrecht in het gebouw aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht
Wanneer: op dinsdagochtend (11.00-12.45 uur hoorcolleges ) en donderdagmiddag (13.15-15.00 uur hoorcolleges ; 15.15-17.00 uur discussie / werkcolleges / tutorials)
Toetsing: De cursus sluit je af met het schrijven van een essay waarin je, onder begeleiding, een eigen persoonlijke visie ontwikkelt.
Literatuur: -Wordt nog aangevuld-

Studenten van andere universiteiten kunnen dit vak gratis volgen. Andere belangstellenden betalen 137,50 euro per EC.